U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

     Mei de jeugdleden poddestuollen sykje yn Stania State.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pyt sjocht as elk der is: âlders, bern en pukky binne der klear foar, wy kinne los. En in goeie fûgelwachter hat fansels de learzen oan.

 

Hjir ûnder in pear soarten dy't fûn binne mei de nammen en tusken heakjes it persintaazje wissichheit.

 

 

 

 

amethistzwam (100%)              vliegenzwam (100%)                 broze russula (87%)                   gele aardappelbovist (100%)

 

 

 

 

 

 

gewone krulzwam (95%)                         pronkhertenzwam (79%)          parel ameniet (40%)                  plooivoet stuifzwam (100%)

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de side  Waarneming.nl binne kinne jimme de soarten op sykje ynfiere. Dat kin allinne mei in log yn koade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stania State is ek in moai plak foar bern om harren út te libjen.

 

Nei twa oeren poddestuollen sykje, strune en drave troch it bosk wie it tiid foar in groepsfoto. It wie in tige slagge middei

mei moai waar.

Foto's: Rein Hagenaars

Tekst: Pyt van de Polder