Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Nêstkastkes

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije. Se binne der yn in kleurke mar ek yn blank hout, om sels te ferfjen. Foar it ynflean gat sit in keunststof plaatsje om it hakwurk fan de spjocht tsjin te gean.

Se binne te keap by Boskwei 13 yn Readtsjerk. It is selsbetsjinning (as der net ien thús is ).

It is no ek de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjirneist fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

En as de de winter oer is moatte de fetballen en sa út de tún. Jonge fûgels moatte michjes ite en kinne net oer it iten fan fetballen. Dan is de kâns grut dat se dea geane.

En ferjit net jo kat in beltsje om te dwaan om de fûgels te ferjeien by de kat syn eigen jeierij.

Ut namme fan de fûgelwacht en de jonge fûgels, tige tank.

Ophangen nestkastjes.

Op een plaats zichtbaar vanuit je huis
Verspreid ophangen i. v. m. territorium. (leefgebied)
Nooit op het zuiden (te warm)
Op het noord –oosten (schaduw en droog)
Gemakkelijk te bereiken
Op hoogte van ca. 3 meter (katten)
Schoonmaken na broedseizoen (oktober)
In de herfst en winter als slaapplaats
Niet te vaak kijken
Niet kijken vóór het broeden
Niet kijken als er jongen piepen.
Rustig gedragen
Niet in kast kijken bij het uitvliegen
Niet alleen op de ladder staan ( iemand ladder laten vasthouden)
Na eerste legsel het nestkastje schoonmaken (vlooien)
Er kan een tweede legsel komen.