Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer.

BFVW

Fûgelwacht Trynwâlden is uiteraard lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Word ook lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,00 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50. Kom je van buiten de Trynwâlden dan is de jaarbijdrage € 11,00.

 

Het ei van Columbus (5)

Nu de herfst de deels mooi gekleurde bladeren van de bomen blaast, zijn wij weer begonnen met wat vetbollen en pindazakjes op te hangen. Ik sta er van te kijken hoeveel koolmezen er tegelijkertijd binnen een omtrek van zo’n 25 meter vanuit de eetkamer te zien zijn. Ik telde er zeker wel 15 aangevuld met een handjevol pimpelmezen, wat merels, een vink en een grote bonte specht. Dat grote aantal koolmezen zette mij aan het denken. We hangen heel vaak nestkasten op die vooral geschikt zijn voor juist die vrienden met die zwarte alpinopet. Is de vogeldiversiteit daar echter wel mee gediend? Er blijken ook andere soorten nestkasten te zijn, bijvoorbeeld geschikt voor zwarte roodstaarten, merels of vliegenvangers. Het zou wellicht helpen ook die soorten wat meer ter wille te zijn met een voor die soorten geschikte nestkast. We moeten het er in de broedzorgcommissie nog maar eens over hebben.

Verder is mij gebleken dat een heleboel zwaluwbroedplankjes zijn aangebracht bij boerderijen en woningen. Dat is natuurlijk geweldig. Ze staan ook meestal geregistreerd in het registratiesysteem van de BFVW (Bond Friese Vogel Wachten). Er wordt echter niet (meer) bijgehouden of er ook gebruik gemaakt wordt van die broedmogelijkheden. En als je dat niet bijhoudt heeft het registreren ook geen zin. Hoe mooi zou het zijn als we de jeugd vragen die nestplankjes in de gaten te houden en op die manier twee vliegen in een klap te slaan. Het levert meer betrokkenheid op van de jeugd bij de Fûgelwacht en het levert tevens nuttige informatie op over het zwaluwenbestand en broedresultaten. Appeltje-eitje dus. Dat van die twee vliegen bedoel ik natuurlijk figuurlijk, want anders krijg ik misschien problemen met de Partij voor de Dieren. Die vliegen zijn van levensbelang voor de vliegenvanger.

Rein Hagenaars

Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden

De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

Nijs en Nijsgjirrich....

Fierljep kursus yn Noard Burgum

Yn gearwurking mei twa skoallen út de Trynwâlden en ús Fûgelwacht hawwe wy op 30 septimber mei hiel goed waar in fierljep kursus hân by klompenmakker Scherjon yn Noard-Burgum.

In prachtich plak om dit te dwaan en de 30 bern hawwe har goed fermakke.It wie foar it kontakt mei de skoallen hiel goed en It waar koe net better yn dizze tiid fan it jier.

Dit ústapke hienen wy noch te goede fan de BFvW yn it ramt fan de earste priis fierljep challence 2021.

Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april jl. waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen. Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

In warber readsturtsje yn de tún fan Hans Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra.

Wat doet Fûgelwacht Trynwâlden

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

 

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 2000 hectare verdeeld over circa 40 rayons. We doen dit met zo'n 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

Agenda

22 september t/m 27 september

Excursie Fûgelwacht Trynwâlden naar de westelijke Oderdelta op de grens van Duitsland en Polen. Kijk hier voor meer informatie.

30 september

Op 30 september vierde de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zijn 20-jarig bestaan met een interessant inhoudelijk programma, waaronder een excursie door het coulissenlandschap in de buurt van Eastermar, met zijn prachtige dykswallen en elzensingels. Namens de Fûgelwacht Trynwâlden feliciteerde Harke Heida en bestuur van de vereniging met deze mijlpaal. De Noardlike Fryske Wâlden zijn een belangrijke partner voor ons in het weidevogelbeheer.

Zie verder www.noardlikefryskewâlden.nl.

17 november

Najaarsvergadering Fûgelwacht Trynwâlden in De Trochreed, Readtsjerk.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima.

Stuur je foto's/berichtjes naar:

Rinze de Vries - Mûnein

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....