Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer.

BFVW

Fûgelwacht Trynwâlden is uiteraard lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Word ook lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,00 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50 per jaar.

Kom je van buiten de Trynwâlden, dan is de jaarbijdrage € 11,00.

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima.

Stuur je foto's/berichtjes naar:

Rinze de Vries - Mûnein

Het ei van Columbus (6)

Soms zit ik naar het scherm van mijn laptop te kijken, met de hoop dat er spontaan inspiratie voor een leuk stukje in mijn bovenkamer “op-popt”. De teleurstelling die daarop volgt laat me het roer dan vaak omgooien. Eerst nog maar eens een bakje koffie er bij. Al roerend in mijn mok probeer ik te bedenken hoeveel puur bruine gevederde vrienden die ik eigenlijk ken. In eerste instantie denk je nou dat is makkelijk, maar dat blijkt toch lastiger dan ik dacht. Puur bruin zie je eigenlijk niet. Het gaat meestal om verschillende variaties bruin, en meestal ook nog met hier en daar een niet bruin kleuraccent. Ik zoek in het register van een van de vogelgidsen op welke vogelsoorten met “bruin” of “bruine” beginnen. Dat is al veelzeggend: ik vind er slechts zes: Bruine Boszanger, Bruine Lijster, Bruine Kiekendief, Bruinkeelortolaan, Bruinkopgors en de Bruinkopmees. Bij de 3 laatste vogels weet je aan de naam al dat ze niet helemaal bruin zijn. En als ik de Bruine Boszanger wat nader bestudeer is die ook absoluut niet helemaal bruin. Over de bruine lijster nog maar te zwijgen: een hele witachtige buik met donkere stippels en een witte oogstreep. De bruine Kiekendief dan? Toegegeven, het vrouwtje heeft redelijk veel bruin, maar wel met een bijna witte kop met zwarte oogstreep. Als ik vervolgens over mijn scherm de tuin in kijk en de daar af en aan vliegende vogels qua kleur nog eens goed bekijk blijkt dat ze bijna allemaal gemêleerd van kleur zijn met meestal ook nog een wat contrasterend kleurtje op hun kop, staart, bef of vleugel. En wat zijn ze eigenlijk mooi, die Pimpelmees, Grote Bonte Specht, Roodborst en Boomklever. Je kunt er maar beter naar kijken dan er over schrijven.

Rein Hagenaars

Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden

 

Drieteenstrandloper (Sângril)

Teen voor teen rent hij

naderbij, vissenlarfje

leeft, gaat dood, voorbij.


Albert Schaafsma


De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

Nijs en Nijsgjirrich....

Lammert's Ljippen

Pin tekeningen fan Lammert Agema.

As jo de kennis fan in fjildman en betûft aaisiker kombinearje mei in berops tekenaar dan krije jo bysûndere pintekeningen. Agema hat nei in oplieding oan de teken-akedemy reklame tekenwurk dien. Derneist paste hy de technyk ek ta yn syn hobby: tekenje en skilderje.

Alle swart-wyt pintekeningen binne bysûnder skerp op papier setten en de ljipaaien yn kleur binne net fan echt te ûnderskieden. De stippen skine in bytsje út in brúnens en binne net yn swart.

Hiel bysûnder

 

Fierljep kursus yn Noard Burgum

Yn gearwurking mei twa skoallen út de Trynwâlden en ús Fûgelwacht hawwe wy op 30 septimber mei hiel goed waar in fierljep kursus hân by klompenmakker Scherjon yn Noard-Burgum.

In prachtich plak om dit te dwaan en de 30 bern hawwe har goed fermakke.It wie foar it kontakt mei de skoallen hiel goed en It waar koe net better yn dizze tiid fan it jier.

Dit ústapke hienen wy noch te goede fan de BFvW yn it ramt fan de earste priis fierljep challence 2021.

Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april jl. waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

Wat doet Fûgelwacht Trynwâlden

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

 

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 2000 hectare verdeeld over circa 40 rayons. We doen dit met zo'n 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen. Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

In warber readsturtsje yn de tún fan Hans Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra.

Agenda 2023

10 maart

Algemene Ledenvergadering van de BFVW in 'It Dielshûs', Wommels.

28 maart

Voorjaarsvergadering Fûgelwacht Trynwâlden in 'De Canterlanden' in Gytsjerk. De aanvang is 20.00 uur.

 
Houtsnip


Langzaam en sexy schommelend komt ze voor het licht,

de dame met het goed gevuld figuur en lange gezicht.

Ze danst twee stapjes naar voren en doet een stapje terug.

In dat bruin met gele pakje, en streepjes op haar hoofd en rug,

diep weggedoken tussen groene varens en grauwe grassen

is ze de verleiding zelf: Hé, zal ik je eens fijn verrassen?

Haar fraaie lange neus, als een rietje ver vooruitgeschoven,

en glanzendbruine ogen die een spannend avontuur beloven.

De begeerlijke droom van rijke heertjes met geweertjes.

En van arme kunstenaars, met haar schildersveertjes.

Verleidelijk heupwiegend stelt ze Mata Hari in de schaduw.

Mysterieus, voloptueus is ze, toch sierlijk als een zwaluw.

Scolopax rusticola, een dame van comme ça en olala!

Mannenharten smelten, als ze wenkt zijn ze verloren:

doe een stapje terug, doe twee stapjes naar voren...


Albert Schaafsma


 

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....